Kjøpsbetingelser

Gjelder ved bestilling av produkter eller tjenester fra Klaus Hennum Produksjon AS herunder, webutikken Hennum's Papirsaker.

Ved bestilling av produkter eller tjenester fra Klaus Hennum Produksjon AS, heretter kalt KHP, gjelder følgende salgs- og leveringsbetingelser:
Sist oppdatert 12.08.2022

 

1. PRISER / PRISTILBUD
Alle prisene på disse websidene framkommer med både med og uten MVA. Frakt tilkommer.
Ved andre type bestilling enn i fra webbutikken er kun skriftlige pristilbud å regne som gyldig.
Pristilbud fra KHP er bindende i 14 dager, regnet fra tilbudets dato så sant ikke annet framkommer.

Merk at priser/tilbud forutsetter ferdig trykkfil med nødvendig utfall og at motivet ikke har detaljer i ytterkant/på siden som fordrer manuell behandling.

Når det gjelder navneskilt forutsettes komplett navneliste i Excel format og ferdig trykkfil med utfall. Eventuelle endringer/nye navnelister vil kunne vil kunne føre til merkostnader.

Vi gjør også oppmerksom på at alle trykksaker til produksjon kjøres digitalt og at PMS, neon- og metallfarger vil kunne avvike noe.

 

2. BETALING
Hos oss kan du velge mellom å betale på forskudd eller med faktura. 

– Faktura med 10/14 dagers betalingsfrist
Velger du å betale med faktura mottar du faktura på e-post når pakken sendes fra oss. Faktura forfaller som hovedregel i løpet av 10 dager for private bedrifter og 14 dager for stat/kommune. For privatpersoner er forfall 10 dager. Merk at privatpersoner betaler gebyr ved bruk av faktura, men dette kan unngås ved forskuddsbetaling. Husk
 at en må være fylt 18 år for å handle med faktura.

 

3. LEVERING
Alle produkter bestilt i webbutikken eller pr. e-post vil bli levert med Posten eller bud der det er hensiktsmessig (Oslo). Det er også mulig å avtale henting lokalt på Sagene.
Standard produkter sendes normalt fra oss innen 1-3 virkedager. Spesiallagde produkter har til vanlig ca. en  ukes produksjonstid. Postens frakttid kommer i tillegg.

Levering til utlandet
Vi sender ikke varer utenfor Norden.

 

4. BYTTE, RETUR, ANGRERETT OG REKLAMASJON  

Bytte/retur:

Alle standard varer kjøpt i nettbutikken kan returneres innen 14 dager. Varen må da være i salgbar stand og oppbevart den i emballasjen du fikk den i. Varen sender du i retur med Posten. Du betaler selv for returporto. Se mer under om angrerett.
M
erk: Spesiallagde produkter som for eksempel “buttons med egne motiv” kan ikke returneres, så sant de ikke har produksjonsfeil eller andre alvorlige mangler. Kjøpsloven gjelder ikke i de tilfellene der produktene er spesialtilpasset. Men har vi gjort en feil, så vil vi selvfølgelig kostnadsfritt rette opp i det.

Angrerett:
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen.

Klaus Hennum Produksjon AS
Vøyensvingen 19, 0458 OSLO
Telefon 901 07 177
e
-post: post@khp.no

Du kan benytte det vedlagte angrerett-skjemaet, men det er ikke obligatorisk.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.
Merk: Angreretten gjelder ikke for spesiallagde produkter som f.eks buttons med eget motiv, så sant de ikke har produksjonsfeil eller andre alvorlige mangler. Kjøpsloven gjelder ikke i de tilfellene er produktene er spesialtilpasset. Men har vi gjort en feil, så vil vi selvfølgelig kostnadsfritt rette opp i det. Se også pkt. 5, Mengde og kvalitets avvik.

Hva skjer hvis angreretten brukes?
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.
Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.
Du må returnere varene med Posten, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.
Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.
Dersom varen ikke svarer til forventningene ut fra produktbeskrivelsen, kan angreretten benyttes innen 14 dager selv om varen er brukt.
Merk: Spesiallagde produkter som f.eks buttons kan ikke returneres, så sant de ikke har produksjonsfeil eller andre alvorlige mangler. Kjøpsloven gjelder ikke i de tilfellene er produktene er spesialtilpasset. Når brukte varer returneres, vil det bli foretatt en verdivurdering av varen, og du vil få tilbakebetalt kjøpesummen fratrukket verdireduksjonen (jf. Angrerettloven § 25, tredje ledd). Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 8, første ledd bokstav i). Ved retur vil pengene bli refundert innen 14 dager etter mottatt retur.
Angrerettskjema sendes deg på mail sammen med ordrebekreftelsen – til info, du trenger ikke benytte skjema dersom du angrer kjøpet, det er nok at du informerer oss om det.

Reklamasjon og garanti:
Dersom du ønsker å reklamerer på varen må dette gjøres innen rimelig tid etter at mangel på varen er oppdaget, eller burde vært oppdaget og senest to måneder fra det tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving. Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag i forholdet mellom nedsatt og avtalt pris til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren. I stedet for prisavslag kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Frist for tilbakebetaling ved reklamasjon er 14 dager. Dersom det oppstår en tvist mellom forbruker og selger, vil selger rette seg etter Forbrukerklageutvalgets avgjørelse.

Behandling av reklamasjoner og eventuelle bytte av reklamasjonsprodukter gjøres ved å sende oss en e-post på post@khp.no med bilde/r som dokumenterer feilen på produktet. I de fleste tilfellene kan vi da avgjøre om feilen skyldes produksjonsavvik og sende nytt produkt sammen med returemballasje før vi har fått feilvaren i retur.

 

5. MENGDE OG KVALITETS AVVIK
Avvik i mengde med inntil 2 %, over eller under bestilt antall, kan forekomme. Verdien av dette vil i så fall bli kreditert ved senere bestilling eller utbetalt etter kundens eget ønske.

Produkter produsert hos KHP er i stor grad er produsert/montert for hånd og enkelte små avvik i utførelsen kan derfor forekomme. 
Alle trykksaker er produsert digitalt. Fargeavvik ved ny-opptrykk kan derfor forekomme.
Merk at de fargene du ser på din egen skjerm ikke nødvendig vis vil samsvare helt med fargene på trykksakene levert i fra oss. Dette skyldes ulik kalibrering og er ikke grunnlag for reklamasjon. I de tilfellene der fargegjengivelsen er viktig for kunden, må en ved bestilling gjøre oss oppmerksom på dette. På forespørsel vil vi da sende kunden en trykkprøve i posten som viser korrekt farge. Vi kan heller ikke garantere e
ksakte PMS/trykkfarger, da dette vil kunne variere i forhold til hva slags farge og underlag (papirtype) dette blir trykket på. 
Merk at trykkfiler som ikke har markert utfall, vil kunne bli redusert med 2-3 mm under produksjon. Dette for å sikre at vi får trykkfarge helt ut til kantene ved kutting. I de tilfeller der kunden ikke ønsker at beskjæring skal foretas, må en ved bestilling gjøre oss oppmerksom på dette. Etter avtale kan vi da sende ut en trykkprøve som viser motivets plassering/beskjæring.
Vi forbeholder oss retten til å avvise oppdrag som vi ut fra vår utstyrspark ikke kan utføre.

 

 

6. OPPHAVSRETTIGHETER
Ved bestilling av buttons og andre produkter der kunden leverer billedmateriale til oss, er kunden selv ansvarlig for å inneha de eventuelle nødvendige rettigheter til opphavsmaterialet og retten til mangfoldiggjøring av dette.

Materialet skal ikke være i strid med Norsk lov. Ansvar for brudd på opphavsrettigheter og rettigheter for mangfoldiggjøring ligger utelukkende på kunden.

Kunden er ansvarlig for alle kostnader KHP påføres som følge av krenkelse av opphavsrettigheter. Dette inkluderer advokatkostnader/saksomkostninger for å konstatere dette, samt omkostninger som måtte bli tilkjent tredjepart.

 

7. FRAKT
I all hovedsak benytter vi Posten Norge som vår distributør. I de tilfellene der varene går ut som pakkepost, vil vi sende ut sporingsdata til kunden så snart sendingen forlater oss.

Hvis du ved mottakelsen oppdager at varen har transportskader, må du ta kontakt og informere Posten/vår distributør om dette umiddelbart. Hvis Posten/vår distributør ikke påtar seg skadeansvaret, må du kontakte oss så raskt som praktisk mulig.

 

8. SALGSPANT
KHP har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

 

9. PRODUKTANSVAR
Hvis de solgte varer volder skade på ting, og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Klaus Hennum Produksjon AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

 

10. TVISTER
Ved tvister mellom kunde og KHP, skal saken anlegges ved KHP’s kontors domstol i Oslo uten hensyn til hvor kjøper bor eller oppholder seg.

 

11. FORCE MAJOURE
Dersom gjennomføring av avtalt ordre helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor KHP eller KHP’s leverandørers kontroll, suspenderes KHP’s plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, maskin havari, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, beslag, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Er KHP forhindret fra å levere, eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Klaus Hennum Produksjon AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

12. PERSONVERN
Alle personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven. I følge loven må vi be deg godkjenne at vi behandler og oppbevarer opplysninger om deg i vår database. Ved kjøp hos KHP bekrefter du denne godkjenningen. Alle personopplysninger du legger igjen hos oss, eller som vi får kjennskap til når du gjennomfører et kjøp, blir behandlet konfidensielt og vil ikke under noen omstendighet bli videreformidlet til en tredje part uten kundens samtykke.